Ogłoszenie z dnia 2017-01-31 przetarg ustny nieograniczony nr 3/GR/2017 - sprzedaż garażu przy ul. Moniuszki

Data 2017-01-31
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieograniczony nr 3/GR/2017 - sprzedaż garażu przy ul. Moniuszki

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk

lokal – garaż o powierzchni użytkowej 15,90 m2 oznaczony jako segment G III, boks 17 usytuowany na parterze budynku murowanego w Suwałkach przy ul. Moniuszki z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste, na okres do 10.11.2092 roku, udziału wynoszącego ½ części w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 23830 o powierzchni 0,0019 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030289/1. Odrębna własność garażu zostanie ustanowiona w akcie notarialnym zawierającym umowę sprzedaży. Nakłady poniesione na budowę garażu nie są własnością Miasta Suwałki, wartość ich wynosi 14 736 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych). Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele garażowe.

Cena wywoławcza: 16 000 zł netto (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

Wadium: 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

Stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się na 25% ceny gruntu plus należny podatek VAT, natomiast opłat rocznych na 3% ceny gruntu plus należny podatek VAT. Pierwsza opłata i opłaty roczne naliczone zostaną od wylicytowanej w przetargu kwoty pomniejszonej o wartość nakładów. Pierwsza opłata podlegać będzie zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, natomiast opłaty roczne wnoszone będą przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 20 lutego 2017 roku w godz. od 1100 – 1200.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2017 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-     wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 02 marca 2017 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

-         złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                     Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

 

 

                                            

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2017-01-31

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2017-01-31

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2017-01-31