Ogłoszenie z dnia 2017-01-02 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2017-01-02
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałki
Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolnicze

                                               PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

  1. działka ozn. nr geod: 33797/3 o powierzchni 0,3642 ha, położona w Suwałkach, przy ul.Stanisława Staniszewskiego, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3642 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.03.2008r., opublikowaną  w Dz.Urz.Woj.Podlaskiego nr 283 z dnia 19.11.2008 r., poz. 2826 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 21R/KD – tereny rolnicze z zakazem zabudowy.W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje się możliwość alternatywnej lokalizacji drogi głównej o symbolu 1KD.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 73 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote).

Wadium w wysokości   7 zł   (słownie: siedem złotych).

  1. działka ozn. nr geod: 31246 o powierzchni 2,5695 ha, położona w Suwałkach przy ul.23 Października, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 2,5695 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Część działki o pow. 0,0036 ha objęta jest projektem obwodnicy Miasta Suwałk. W przypadku realizacji budowy obwodnicy pow. 0,0036 ha zostnie wyłączona z dzierżawy rolnej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 514 zł (słownie: pięćset czternaście złotych).

Wadium w wysokości   51 zł   (słownie: pięćdziesiąt jeden złoty).

  1. działka ozn. nr geod: 34032 powierzchni 0,7810 ha, położona w Suwałkach, obręb  nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow.             0,4842 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2968 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania  z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 156 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych).

Wadium w wysokości   16 zł   (słownie: szesnaście złotych).

  1. część działki ozn. nr geod: 24821/1 o powierzchni 2,1851 ha, położonej  w Suwałkach przy ul. Północnej, obręb nr 10, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,9110 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2741 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 437 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem złotych).

Wadium w wysokości   44 zł   (słownie: czterdzieści cztery złote).

  1. działka ozn. nr geod: 20476 o powierzchni 0,2420 ha, położona w Suwałkach przy ul.Szwajcaria, obręb nr 1, sklasyfikowana jako użytki rolne zabudowane na gruntach klasy VI o pow. 0,0192 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1468 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 48 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych).

Wadium w wysokości   5 zł   (słownie: pięć złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu   02 lutego 2017 r.   o godz. 11 00   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

     Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 30 stycznia 2017 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu  z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki  

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2017-01-02

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2017-01-02

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2017-01-02