Ogłoszenie z dnia 2016-09-12 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na cele rolnicze

Data 2016-09-12
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na cele rolnicze

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

  1. działka ozn. nr geod: 35199 o powierzchni 5,0912 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 5,0912 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie  do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 018 zł (słownie: jeden tysiąc osiemnaście złotych).

Wadium w wysokości   102 zł   (słownie: sto dwa złote).

  1. działka ozn. nr geod: 34094 o powierzchni 0,8830 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty zadrzewione i zakrzewione na gruntach klasy VI  o pow. 0,3886 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3249 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1538 ha, rowy –pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0157 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 177 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych).

Wadium w wysokości   18 zł   (słownie: osiemnaście złotych).

  1. działki ozn. nr geod: 34091/1, 34091/2, 34091/3, 34078, 34079 o łącznej powierzchni 6,3475 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2352 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0959 ha, nieużytki o pow. 0,0196 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,9301 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,0667 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 270 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości   127 zł   (słownie: sto dwadzieścia siedem złotych).

  1. działka ozn. nr geod: 34107/2 o powierzchni 2,5775 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 2,3695 ha, nieużytki o pow. 0,2080 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 516 zł (słownie: pięćset szesnaście złotych).

Wadium w wysokości   52 zł   (słownie: pięćdziesiąt dwa złote).

  1. działka ozn. nr geod: 22723 o powierzchni 2,5495 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4687 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,1673 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,4663 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,4472 ha.Termin dzierżawy na okres do  3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania  z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 510 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych).

Wadium w wysokości   51 zł   (słownie: pięćdziesiąt jeden złoty).

  1. część działki ozn. nr geod: 34105 o powierzchni 1,6638 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowanej jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,4246 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3228 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,9164 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 333 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote).

Wadium w wysokości   33 zł   (słownie: trzydzieści trzy złote).

  1. działka ozn. nr geod: 31235 o powierzchni 2,5993 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 2,5993 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 520 (słownie: pięćset dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości   52 zł   (słownie: pięćdziesiąt dwa złote).

  1. część działek ozn. nr geod: 32835 i 32836 o łącznej powierzchni 3,5300 ha, położonych w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowanych jako grunty orne klasy VI  o pow. 0,3760 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,9956 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,1584 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 706 zł (słownie: siedemset sześć złotych).

Wadium w wysokości   71 zł   (słownie: siedemdziesiąt jeden złoty).

  1. działka ozn. nr geod: 34033 o powierzchni 0,4941 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3678 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1263 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania  z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Wadium w wysokości   10 zł   (słownie: dziesięć złotych).

10. działka ozn. nr geod: 22589 o powierzchni 1,3226 ha, położona w Suwałkach, obręb  nr 4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVb o pow. 1,3226 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną  w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN - tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

       Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 265 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).

Wadium w wysokości   27 zł   (słownie: dwadzieścia siedem złotych).

11. działka ozn. nr geod: 31264 o powierzchni 2,5695 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 2,5695 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 514 zł (słownie: pięćset czternaście złotych).

Wadium w wysokości   51 zł   (słownie: pięćdziesiąt jeden złoty ).

12. działki ozn. nr geod: 5/4, 6/2, 7/2, 8, 10, 11/2, 12/2, 13/2, 33, 35, 36, 37/2, 39/2, 34 o   łącznej powierzchni 1,4300 ha, położone na terenie Gminy Suwałki, Obręb Dubowo Drugie, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,5300 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,5100 ha, nieużytki o pow. 0,3900 ha. Dzierżawca zobowiazany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położone są w obszarze spełniającym rolę odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 286 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć złotych).

Wadium w wysokości   29 zł   (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2016 r.   o godz. 11 00   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.

     Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 - wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 10 października 2016 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki  

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2016-09-12

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2016-09-12

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2016-09-12