Ogłoszenie z dnia 2016-08-31 przetarg ustny ograniczony - nr 15/GR/2016 - sprzedaż działek położonych w Suwałkach przy ul. Kołłątaja

Data 2016-08-31
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny ograniczony - nr 15/GR/2016 - sprzedaż działek położonych w Suwałkach przy ul. Kołłątaja

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr 30328/2 o powierzchni 0,0828 ha, położona w Suwałkach przy ul. Kołłątaja, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00027174/8. Na działce znajdują się sieci wodociągowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. Ww. działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, wobec powyższego przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/533/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29.04.2014 roku.

Cena wywoławcza: 97 000 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Wadium: 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).

2. oznaczona działką nr 30328/3 o powierzchni 0,0827 ha, położona w Suwałkach przy ul. Kołłątaja, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00027174/8. Na działce znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Ww. działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, wobec powyższego przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/533/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29.04.2014 roku. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 30.06.2019 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Cena wywoławcza: 96 500 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

Wadium: 9 650 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.     o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490).

Termin zgłoszenia do uczestnictwa w przetargu: do dnia 04 października 2016 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 października 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-   zgłoszenie do uczestnictwa w przetargu, złożone w Urzędzie Miejskim w Suwałkach (pokój nr 141) w kopercie z napisem „zgłoszenie na przetarg nieruchomości przy ul. Kołłątaja” do dnia 04 października 2016 roku. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dniu 06 października 2016 roku.

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 04 października 2016 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

-         złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

                   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                     Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

                     Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2016-08-31

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2016-08-31

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2016-08-31