Ogłoszenie z dnia 2016-08-03 trzeci przetarg ustny nieograniczony - nr 14/GR/2016 - sprzedaż działek budowlanych położonych w Suwałkach przy ul. Krzywólka i Bukowej

Data 2016-08-03
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł trzeci przetarg ustny nieograniczony - nr 14/GR/2016 - sprzedaż działek budowlanych położonych w Suwałkach przy ul. Krzywólka i Bukowej

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:

     1. oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 156 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Wadium: 15 600 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych).

  1. oznaczona działką nr 20703/6 o powierzchni 0,1823 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 177 000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Wadium: 17 700 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset złotych).

  1. oznaczona działką nr 23573/2 o powierzchni 0,0529 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bukowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00022395/8. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2011 r. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci kanalizacyjne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. Na nieruchomości zlokalizowane są drzewa i w przypadku kolidowania drzew z nową inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich usunięcia i pokrycia ewentualnych kosztów z tym związanych.

Cena wywoławcza: 78 400 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).

Wadium: 7 840 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2014.1490).

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 09 maja i 11 lipca 2016 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 września 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 06 września 2016 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

-         złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu       z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

           W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

           Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

           Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2016-08-03

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2016-08-03

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2016-08-03