Ogłoszenie z dnia 2016-07-05 przetarg ustny nieograniczony nr 11/GR/2016 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Suwałkach przy ul. Klonowej

Data 2016-07-05
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieograniczony nr 11/GR/2016 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Suwałkach przy ul. Klonowej

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr 24058 o powierzchni 0,0019 ha, położona w Suwałkach przy ul. Klonowej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 19 m2. Nakłady poniesione na budowę garażu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 10 555 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych). Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy garażowej z nakładami osób trzecich. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00027020/4.

Cena wywoławcza: 13 500 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych).

Wadium: 1 350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).

Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 18 lipca 2016 roku        

             w godz. od 900 – 1000.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2014.1490). 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

     wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 04 sierpnia 2016 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

-         złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu       z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                     Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.                                             

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2016-07-05

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2016-07-05

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2016-07-05