Ogłoszenie z dnia 2016-06-15 przetarg ustny nieograniczony nr 10/GR/2016 - sprzedaż działek położonych w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej, Zamojskiej i Jagiełły

Data 2016-06-15
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieograniczony nr 10/GR/2016 - sprzedaż działek położonych w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej, Zamojskiej i Jagiełły

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:

     1. oznaczona działkami nr 32123/8 i 32446/13 o łącznej powierzchni 0,0595 ha, położona w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Cena wywoławcza: 73 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wadium: 7 300 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).

Poprzedni przetarg przeprowadzony został w dniu 19 lutego 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

2. oznaczona działką nr 34957 o powierzchni 0,0567 ha, położona w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. Na działce zlokalizowane są sieci: kanalizacyjna i wodociągowa. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0.

Cena wywoławcza: 62 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium: 6 200 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych).

Poprzednie przetargi przeprowadzone zostały w dniach 19 października, 14 grudnia 2015 roku, 19 lutego 2016 roku i zakończyły się wynikami negatywnymi.

  1. oznaczona działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, położona w Suwałkach przy ul. Zamojskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 170 000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

Poprzedni przetarg przeprowadzony został w dniu 19 lutego 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

  1. oznaczona numerem 35235 o powierzchni 0,0754 ha, położona w Suwałkach przy ul. Jagiełły. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/297/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.11.2012 roku. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00016734/2.

Cena wywoławcza: 72 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium: 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).

Poprzednie przetargi przeprowadzone zostały w dniach 24 sierpnia, 12 października, 14 grudnia 2015 roku, 19 lutego 2016 roku i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 19 lipca 2016 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

- złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu       z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2016-06-15

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2016-06-15

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2016-06-15