Ogłoszenie z dnia 2016-05-23 przetarg ustny nieopgraniczony - nr 7/GR/2016 - sprzedaż nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Noniewicza, Klonowej i Ciesielskiej

Data 2016-05-23
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieopgraniczony - nr 7/GR/2016 - sprzedaz nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Noniewicza, Klonowej i Ciesielskiej

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr 10231 o powierzchni 0,0036 ha, położona w Suwałkach przy ul. Noniewicza, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00023353/9, zabudowana budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 22 m2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy garażowej. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy garażu obowiązującą do dnia 31.08.2016 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Cena wywoławcza: 24 000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Wadium: 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 20 czerwca 2016 roku  w godz. od 1500 – 1600.

2. oznaczona działką nr 24099 o powierzchni 0,0019 ha, położona w Suwałkach przy ul. Klonowej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem garażowym murowanym  o powierzchni zabudowy 19 m2. Nakłady poniesione na budowę garażu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 15 717 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedemnaście złotych). Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy garażowej z nakładami osób trzecich. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00027020/4.

Cena wywoławcza: 19 000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).

Wadium: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 15 czerwca 2016 roku w godz. od 1300 – 1400.

 

3. oznaczona działką nr 11842 o powierzchni 0,0024 ha, położona w Suwałkach przy ul. Ciesielskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028103/7, zabudowana budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 20 m2. Nakłady poniesione na budowę garażu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 14 407 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta siedem złotych). Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy garażowej z nakładami osób trzecich.

Cena wywoławcza: 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 13 czerwca 2016 roku w godz. od 1100 – 1200.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.     o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2014.1490).

                        

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

     wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 28 czerwca 2016 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

-         złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu       z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-         w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                     Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

                                              

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2016-06-01

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2016-06-01