Ogłoszenie z dnia 2016-04-11 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2016-04-11
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

PREZYDENT  MIASTA  SUWAŁK

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki.

1. działki ozn. nr geod: 22746, 22747  o łącznej powierzchni 1,2032 ha, położone w Suwałkach przy ul.Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,5674 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,0964 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3919 ha, nieużytki o pow. 0,1475 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 241 zł  (słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych).

Wadium w wysokości  24 zł   (słownie: dwadzieścia cztery złote).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.10.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Drugi przetarg odbył się w dniu 21 stycznia 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

2. działka ozn. nr geod: 30268/2 o  powierzchni 0,0584 ha, położona w Suwałkach przy ul. 23 Października, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,0584 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen.W.Sikorskiego, Grunwaldzką, 23Października, Bakałarzewską i St.Staszica w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLV/490/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22.02.2006 r. (opublikowana w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego nr 94, poz. 924 z dnia 04.04.2006 r.) przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 27R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł  (słownie:  dwanaście złotych).

Wadium w wysokości  1 zł   (słownie: jeden złoty).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15.10.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Drugi przetarg odbył się w dniu 21 stycznia 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

3. działki ozn. nr geod: 31989/1, 31989/3  o łącznej powierzchni 0,3206 ha, położone w Suwałkach przy ul. Mariana Buczka, obręb nr 7, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3206 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r., poz. 1915)  działka o nr geod: 31981/1 zawiera się w konturze o symbolu 6KD – droga publiczna klasy Z – zbiorcza, działka 31989/3 zawiera się w konturze o symbolu 27R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 64 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery złote).

Wadium w wysokości   6 zł    (słownie: sześć złotych).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15.10.2015r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Drugi przetarg odbył się w dniu 21 stycznia 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

4. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni  0,0600 ha, położonej w Suwałkach przy ul.Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł  (słownie:   dwanaście   złotych).

            Wadium w wysokości  1 zł    (słownie: jeden złoty).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.10.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Drugi przetarg odbył się w dniu 21 stycznia 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

Przetarg  odbędzie się  w  dniu   12 maja 2016 r.  o godz. 11 00   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

 

     Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 09 maja 2016 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

·  do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki  Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Stefan Redaktor

Wprowadzający: Jan Stefan Redaktor

Data wprowadzenia: 2016-04-11

Data modyfikacji: 2016-04-11

Opublikował: Jan Stefan Redaktor

Data publikacji: 2016-04-11