Ogłoszenie z dnia 2016-04-01 - Przetarg Nr 4/GR/2016

Data 2016-04-01
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg Nr 4/GR/2016

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:

 

1. oznaczona działką nr 11456/1 o powierzchni 0,0270 ha, położona w Suwałkach przy ul. E. Plater, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037183/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Ze względu na gabaryty, nie może być zagospodarowana jako samodzielna działka budowlana a jedynie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości zawartych w konturze 12U/MN. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.01.2015 roku. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza oraz planowana jest rozbudowa tej sieci. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji i rozbudowy. Na ww. nieruchomości znajdują się również sieci kanalizacyjne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania wyżej opisanych sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci.

Cena wywoławcza: 68 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Wadium: 6 800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych).

2. oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 260 000 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt  tysięcy złotych).

Wadium: 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

3. oznaczona działką nr 20703/6 o powierzchni 0,1823 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 295 000 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 29 500 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych).

4. oznaczona działką nr 32518/7 o powierzchni 0,0243 ha, położona w Suwałkach przy ul. Łódzkiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Wadium: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

5. oznaczona działkami 32518/8 i 32589/21 o łącznej powierzchni 0,0281 ha, położonymi w Suwałkach przy ul. Łódzkiej, posiadającymi urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00030587/0 i SU1S/00030588/7. Nieruchomość przeznaczona jest cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach  z dnia 24.10.2012 roku.

Cena wywoławcza: 35 000 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Wadium: 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

6. oznaczona działką nr 23573/2 o powierzchni 0,0529 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bukowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00022395/8. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2011 r. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci kanalizacyjne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. Na nieruchomości zlokalizowane są drzewa i w przypadku kolidowania drzew z nową inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich usunięcia i pokrycia ewentualnych kosztów z tym związanych.

Cena wywoławcza: 98 000 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Wadium: 9 800 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-  wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia       05 maja 2016 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

-       złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-       w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-       w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-       w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Stefan Redaktor

Wprowadzający: Jan Stefan Redaktor

Data wprowadzenia: 2016-04-01

Data modyfikacji: 2016-04-01

Opublikował: Jan Stefan Redaktor

Data publikacji: 2016-04-01