Ogłoszenie z dnia 2016-03-29 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2016-03-29
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

PREZYDENT  MIASTA  SUWAŁK

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki.

1. działka ozn. nr geod: 2/7 o  powierzchni 1,4564 ha, położona na terenie Gminy Suwałki, obręb Dubowo Pierwsze, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,4564 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 291 zł  (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych).

Wadium w wysokości  29 zł     (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych).

2. część działki ozn. nr geod: 33/2 o  powierzchni 2,5973 ha, położonej na terenie Gminy Suwałki, Obręb Płociczno-Tartak, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4537 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,2916 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,8520 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 519 zł   (słownie: pięćset dziewiętnaście złotych).

Wadium w wysokości  52 zł     (słownie: pięćdziesiąt dwa złote).

3. część działki ozn. nr geod: 22519 o  powierzchni 0,0600 ha, położonej w Suwałkach, przy ul.Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł  (słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości  1 zł     (słownie: jeden złoty).

4. działka ozn. nr geod: 34032 o  powierzchni 0,7810  ha, położona w Suwałkach – Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,4842 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2968 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 156 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych).

Wadium w wysokości  16 zł     (słownie: szesnaście złotych).

5. działka ozn. nr geod: 33797/3  o powierzchni 0,3642 ha, położona w Suwałkach przy ul.St.Staniszewskiego, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3642 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy „G” łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr  XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Podlaskiego nr 283 z dnia 19 listopada 2008 r., poz.2826, działka o nr geod: 33797/3 zawiera się w konturze o symbolu 21R/KD – w zakresie przeznaczenia podstawowego tereny rolnicze z zakazem zabudowy. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje się możliwość alternatywnej lokalizacji drogi głównej 1KD wraz ze wszystkimi obiektami technicznymi niezbędnymi do jej funkcjonowania.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 73 zł  (słownie: siedemdziesiąt trzy  złote).

Wadium w wysokości  7 zł      (słownie: siedem złotych).

Przetarg  odbędzie się  w  dniu  29 kwietnia  2016 r.   o godz. 11 00   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

     Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  26 kwietnia 2016 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych  informacji  dotyczących  przetargu  udziela  Wydział  Geodezji,  Gospodarki  Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach  przy  ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Stefan Redaktor

Wprowadzający: Jan Stefan Redaktor

Data wprowadzenia: 2016-03-29

Data modyfikacji: 2016-03-29

Opublikował: Jan Stefan Redaktor

Data publikacji: 2016-03-29