Ogłoszenie z dnia 2016-02-26 - Przetarg nr 3/GR/2016

Data 2016-02-26
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwalk
Tytuł Przetarg nr 3/GR/2016

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr  33920/16 o powierzchni 0,0967 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 9KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 9KD jest nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 67 690 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium: 6 769 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych).

2. oznaczona działką nr 33920/17 o powierzchni 0,0963 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 9KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 9KD jest nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 67 410 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych).

Wadium: 6 741 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych).

3. oznaczona działką nr 33920/18 o powierzchni 0,0978 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 9KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 9KD jest nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 68 460 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).

Wadium: 6 846 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych).

4. oznaczona działką nr 33920/29 o powierzchni 0,0975 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na planie 3KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 68 250 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium: 6 825 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych).

5. oznaczona działką nr 33920/30 o powierzchni 0,0947 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na planie 3KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 66 290 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium: 6 629 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych).

6. oznaczona działką nr 33920/31 o powierzchni 0,0946 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na planie 3KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 66 220 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych).

Wadium: 6 622 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote).

7. oznaczona działką nr 33920/32 o powierzchni 0,0942 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na planie 3KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 65 940 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

Wadium: 6 594 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 12 lutego 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 31 marca 2016 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Data modyfikacji: 2016-02-26

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2016-02-26