Ogłoszenie z dnia 2015-11-12 - Przetarg nr 11/GR/2015 - Jagiełły, Ptaszyńskiego, Tarnobrzeska

Data 2015-11-12
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 11/GR/2015 - Jagiełły, Ptaszyńskiego, Tarnobrzeska

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona numerem 35235 o powierzchni 0,0754 ha, położona w Suwałkach przy ul. Jagiełły. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/297/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.11.2012 roku. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00016734/2.

Poprzednie przetargi przeprowadzone zostały w dniach 24 sierpnia i 12 października 2015 roku  i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza: 72 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium: 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).

2. oznaczona numerem 31441/9 o powierzchni 0,0668 ha, położona w Suwałkach przy ul. Ptaszyńskiego. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031671/3. Na działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii bądź konserwacji.

Poprzednie przetargi przeprowadzone zostały w dniach 24 sierpnia i 12 października 2015 roku  i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza: 67 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Wadium: 6 700 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych).

3. oznaczona działką nr 34957 o powierzchni 0,0567 ha, położona w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. Na działce zlokalizowane są sieci: kanalizacyjna i wodociągowa. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 19 października 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza: 62 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium: 6 200 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 10 grudnia 2015 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-11-12

Data modyfikacji: 2015-11-12

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-11-12