Ogłoszenie z dnia 2015-11-09 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

Data 2015-11-09
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

  1. działki ozn. nr geod:  33950, 33951, 33952, 33953, 33959, 33961, 33962, 33954, 33955, 33963, 33956, 33964, 33968, 33957, 33958, 33965, 32935, 33966, cz. 32934/14 o łącznej powierzchni 57,4052 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Stanisława Staniszewskiego, Obręb nr 8 i 9, stanowiące zbiornik wodny po wyrobisku żwiru i teren w rejonie zbiornika. Sklasyfikowane są jako grunty orne klasy V o pow. 0,2767 ha, grunty orne klasy VI o pow. 18,5621 ha,  grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi o pow. 33,7775 ha, nieużytki o pow. 4,7889 ha. Termin dzierżawy na okres 15 lat. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym, prawa wodnego, ochronie gruntów, przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ochrony przyrody i będzie używał przedmiotu dzierżawy stosownie do ograniczeń wynikających z tych przepisów. Działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast według ustaleń Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Suwałk uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXII/238/2012 z dnia 30 maja 2012 r. przedmiotowe działki położone są na terenie wód powierzchniowych, terenach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Na działki ozn. nr geod: 32934/14, 32935, 33950, 33951, 33952, 33954, 33955, 33956, 33957, 33958, 33959, 33961, 33962, 33963, 33964, 33968 Miejska Dyrekcja Inwstycji w Suwałkach uzyskała decyzję Prezydenta Miasta Suwałk znak AGP-II-7331-190/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na zagospodarowaniu terenu w rejonie zbiornika wodnego Sobolewo.Działki nie objęte inwestycją stanowią uzupełnienie przedmiotowego terenu. Dzierżawca zobowiązany będzie do wybudowania trzech pomostów o minimalnej powierzchni 40 mkażdy, w ciągu 3 lat od daty podpisania umowy dzierżawy na terenie objętym umową.Lokalizacja pomostów musi być uzgodniona z wydzierżawiającym.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego brutto wynosi: 908,97 zł (słownie: dziewięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy).

Wadium w wysokości  74 zł   (słownie: siedemdziesiąt cztery złote).

 

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  10 grudnia  2015 r.  o  godz. 1100  w  siedzibie  

Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed  przetargiem  należy  zapoznać się  z  przedmiotem  przetargu  i projektem umowy  dzierżawy  -  do  wglądu  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Suwałkach  przy  ul. A.Mickiewicza 1,  pokój nr 38.

                                                           

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. nieruchomości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 07 grudnia 2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo  w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-11-09

Data modyfikacji: 2015-11-09

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-11-09