Ogłoszenie z dnia 2015-08-20 - Przetarg nr 8/GR/2015 - Waryńskiego 4

Data 2015-08-20
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 8/GR/2015 - Waryńskiego 4

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką o numerze geod. 12386 o powierzchni 0,1269 ha, oraz udziału ½ części w działce nr 11135/5 o powierzchni 0,0267 ha. Nieruchomość położona jest w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 4, posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037250/8. Działka ozn. nr geod. 12386 zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków pod Nr 100 oraz budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki na koszt nabywcy. Działka ozn. nr. geod. 11135/5 jest niezabudowana i przeznaczona pod niepubliczny plac manewrowy i postojowy. Wszelkie inwestycje na wyżej opisanych działkach podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Na działce nr 12386 znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Na nieruchomości zlokalizowane są drzewa i w przypadku kolidowania drzew z nową inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich usunięcia i pokrycia ewentualnych kosztów z tym związanych. Nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkalno – usługowe wraz z placem manewrowym i postojowym. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr L/555/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Cena wywoławcza: 540 000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych), w tym: cena działki, zabudowanej budynkiem zabytkowym, ozn. nr geod. 12386 wynosi 504 954 zł /udział wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 57,47% i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży/, natomiast cena udziału wynoszącego 1/2 części w działce ozn. nr. geod. 11135/5 wynosi brutto 35 046 zł.

Wadium : 54 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 07 sierpnia 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października  2015 roku o godz. 1100   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 20 października 2015 roku. W tym dniu kwota wadium winna być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-08-20

Data modyfikacji: 2015-08-20

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-08-20