Ogłoszenie z dnia 2015-07-30 - Przetarg nr 7/GR/2015 - Waryńskiego 18

Data 2015-07-30
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 7/GR/2015 - Waryńskiego 18

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

oznaczonej działką o numerze geod. 11816/1 o powierzchni 0,0065 ha, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 18. Nieruchomość zabudowana jest pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 42 m2, posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00004925/1. Nakłady poniesione na budowę pawilonu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 124 100 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące sto złotych). Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowo - handlowe.

Cena wywoławcza: 143 000 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych).

Wadium:  14 300 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach  przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 27 sierpnia 2015 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój  nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Uwaga!   Budynek udostępniony zostanie do obejrzenia w dniu 13 sierpnia 2015 roku w godzinach od 1000 do 1200.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-07-30

Data modyfikacji: 2015-07-30

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-07-30