Ogłoszenie z dnia 2015-06-10 - Przetarg nr 5/GR/2015 - Kościuszki 45

Data 2015-06-10
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 5/GR/2015 - Kościuszki 45

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk

oznaczonej nr. geod. 11406/10 o powierzchni 0,0409 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00033467/4. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są   w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr LIV/601/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 roku. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji i rozbudowy. W przypadku kolidowania sieci ciepłowniczej z nową inwestycją należy na istniejącą sieć ciepłowniczą na całej długości w obrysie planowanego budynku założyć rurę osłonową PCV dn 300, ww. sieć wkomponować w ściany fundamentowe planowanego budynku oraz projekt budowlany budynku uzgodnić z PEC Suwałki.

Dojazd do wyżej opisanej nieruchomości, od ulicy Kościuszki, możliwy jest przez działkę komunalną ozn. nr. geod. 11406/11. Wobec powyższego nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych z ustanowieniem przez Prezydenta Miasta Suwałk służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, objętej księgą wieczystą nr SU1S/00033467/4, oznaczonej nr. geod. 11406/11 o powierzchni 0,0648 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. nr. geod. 11406/10 objętej księgą wieczystą SU1S/00033467/4, polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu. Ustanowienie służebności gruntowej następuje odpłatnie, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie brutto 26 691 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz. 518 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Cena wywoławcza: 101 000 zł  brutto (słownie: sto jeden tysięcy złotych).

Wadium:  10 100 zł (słownie: dziesięć  tysięcy sto złotych).                      

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2015 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach  przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 09 lipca 2015 roku. W tym dniu kwota wadium winna być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-06-10

Data modyfikacji: 2015-06-10

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-06-10