Ogłoszenie z dnia 2015-03-18 - Przetarg nr 3/GR/2015 - Moniuszki (garaż)

Data 2015-03-18
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 3/GR/2015 - Moniuszki (garaż)

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

lokal – garaż o powierzchni użytkowej 16,47 m2 oznaczony jako segment G II, boks 23 usytuowany na piętrze budynku murowanego w Suwałkach przy ul. Moniuszki. Do garażu przynależy udział wynoszący ½ części we własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 23869 o powierzchni 0,0019 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030262/6. Odrębna własność garażu zostanie ustanowiona w akcie notarialnym zawierającym umowę sprzedaży. Nakłady poniesione na budowę garażu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 18 840 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Cena wywoławcza: 20 100 (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych).

Wadium:  2 010 zł (słownie: dwa tysiące dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach  przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 21 kwietnia 2015 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój  nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

 

Uwaga!   Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 10 kwietnia 2015 roku w godzinach od 1600 do 1700.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-03-18

Data modyfikacji: 2015-03-18

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-03-18