Ogłoszenie z dnia 2015-01-12 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze - Poddubówek

Data 2015-01-12
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze - Poddubówek

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza  drugi  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność Miasta Suwałki.

1) działki ozn. nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348 /2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, niezabudowane, położone na terenie Gminy Suwałki, obręb  Poddubówek, są sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,2500 ha, grunty orne klasy IVa o pow. 0,0400 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,2186 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2000 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,7059 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1400 ha, nieużytki 1,5600 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 roku (opublikowana w Dz.U.Woj.Podlaskiego nr 109, poz. 1609 z dnia 25.05.2010 r.) działki ozn. nr geod: 344/2, 347/2, 348/2, położone w obrębie Poddubówek, znajdują się w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych, działka ozn. nr geod. 344/3 położona jest w konturze o symbolu 13R - tereny upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Pozostałe działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  Położone są również w obszarze spełniającym rolę odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 223  zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia trzy złote).

Wadium w wysokości  122 zł  ( słownie: sto dwadzieścia dwa złote).

Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

2) część działki ozn. nr geod: 348/2 o pow. 0,2419 ha, niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Suwałki,  obręb Poddubówek, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,1100 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1319 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 roku (opublikowana w Dz.U.Woj.Podlaskiego nr 109, poz. 1609 z dnia 25.05.2010r.), przedmiotowa działka położona jest  w konturze o symbolu 2W - teren odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 48 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych).

Wadium w wysokości  5  zł  ( słownie: pięć złotych).

      Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ 1 osoba wpłaciła wadium i nie stawiła się na przetarg.

 

Przetarg  odbędzie się  w  dniu  12.02.2015 r.   o godz. 1100   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1,  pokój nr 38.                                                     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. nieruchomości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  09 lutego 2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego noatrialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych   informacji  dotyczących  przetargu  udziela Wydział  Geodezji,  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa  Urzędu Miejskiego  w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-01-12

Data modyfikacji: 2015-01-12

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-01-12