Ogłoszenie z dnia 2015-01-09 - Przetarg nr 2/GR/2015 - Reymonta

Data 2015-01-09
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 2/GR/2015 - Reymonta

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 21866/4 o powierzchni 0,0586 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Reymonta, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00032910/8. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacyjnej. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i znaczną różnicę wysokości pomiędzy ulicą Reymonta a terenem ww. działki należy stosować adekwatne do warunków gruntowych rozwiązania techniczne. Poziom terenu położonego między projektowanym budynkiem i ulicą należy podnieść do poziomu drogi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/541/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2014 roku.

Cena wywoławcza: 78 000 brutto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Wadium: 7 800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz. 518 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lutego 2015 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 05 lutego 2015 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-01-09

Data modyfikacji: 2015-01-09

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-01-09