Ogłoszenie z dnia 2014-12-29 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2014-12-29
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własnośĆ  Miasta Suwałki  i  Skarbu Państwa.

1) część działki ozn. nr geod: 30109 o powierzchni 0,2935 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb  nr 3,  stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki, sklasyfikowanej jako lasy na gruntach  klasy IV o pow. 0,2935 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280, przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25bR-ZL - tereny rolnicze ze wskazaniem do zadrzewienia i zalesienia.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 59  zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Wadium w wysokości  6 zł  ( słownie: sześć złotych).

2) działka ozn. nr geod: 35198 o powierzchni 1,4838 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach,  obręb nr 9, stanowiąca własność Skarbu Państwa, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4838 ha. Termin  dzierżawy  na okres do 3  lat  tj.  do  30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 297 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Wadium w wysokości  30 zł  ( słownie: trzydzieści złotych).

Przetarg  odbędzie się  w  dniu  29  stycznia  2015 r.   o godz. 1100   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed  przetargiem  należy  zapoznać  się  z  przedmiotem  przetargu  i  projektem  umowy      dzierżawy     -    do     wglądu   w    siedzibie   Urzędu   Miejskiego   w   Suwałkach    przy ul. A.Mickiewicza 1,  pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  26 stycznia 2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego noatrialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych   informacji  dotyczących  przetargu  udziela Wydział  Geodezji,  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa  Urzędu Miejskiego  w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-12-29

Data modyfikacji: 2014-12-29

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-12-29