Ogłoszenie z dnia 2014-12-08 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2014-12-08
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza  drugi  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki.

1) działka ozn. nr geod: 33437 o pow. 0,6155 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, Obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,3858 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,2297 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utrata, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 02 sierpnia 2013 r., poz. 3143, przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 28MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 30MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 5 KD - tereny dróg publicznych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 123 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote).

Wadium w wysokości  12 zł   (słownie: dwanaście złotych).

2) działka ozn. nr geod: 33452/2 o  pow. 1,0549 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Sportowej, Obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,0549 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utratą, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 02 sierpnia 2013 r., poz. 3143, przedmiotowa działka  położona jest w konturze o symbolu 14ZP- tereny zieleni urządzonej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  211 zł  (słownie:  dwieście  jedenaście złotych).

Wadium w wysokości  21   zł  ( słownie: dwadzieścia jeden złotych).

3) część działki ozn. nr geod: 22519 o pow. 0,0300 ha, niezbudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0300 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 6 zł  (słownie: sześć złotych).

Wadium w wysokości  1 zł   (słownie: jeden złotych).

4) część działki ozn. nr geod: 30109 o pow. 1,4911 ha, niezabudowanej, płożonej w  Suwałkach przy ul.Krzywólka, Obręb nr 3, sklasyfikowanej jako lasy na gruntach klasy IV o pow. 1,4911 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat  tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280, przedmiotowa działka znajduje się w konturze o symbolu 25bR-ZL - tereny rolnicze ze wskazaniem do zalesienia i zadrzewienia.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  298 zł  (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych).

Wadium w wysokości   30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Przetarg  odbędzie się  w  dniu  08 stycznia 2015 r.   o godz. 11 00   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 05 stycznia 2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki  Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-12-08

Data modyfikacji: 2014-12-08

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-12-08