Ogłoszenie z dnia 2014-09-29 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2014-09-29
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki.

1) działka ozn. nr geod: 31250 o pow. 1,2602  ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Bakałarzewskiej, Obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,2602 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 252 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa złote).

Wadium w wysokości  25 zł   (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

2) działka ozn. nr geod: 31240 o  pow. 4,4934 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.23 Października, Obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 4,4934 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  899 zł  (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Wadium w wysokości  90   zł  ( słownie: dziewięćdziesiąt złotych).

3) działki ozn. nr geod: 20507, 31204 o łącznej powierzchni 4,5483 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria i ul.Bakałarzewskiej, Obręb nr 1 i 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,7014 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,8469 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej.Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2009 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego nr 95 z dnia 24 kwietnia 2009 r., poz.1046 działka ozn. nr geod: 20507 położona jest w konturze o symbolu 15R/KD - tereny rolnicze z alternatywną lokalizacją drogi ekspresowej. Dla pozostałej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  910 zł  (słownie: dziewięćset dziesięć złotych).

Wadium w wysokości  91 zł     (słownie: dziewięćdziesiąt jeden złotych).

4) działka ozn. nr geod: 22563 o pow. 2,6406 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V  o pow. 1,3881 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2425 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz.2603, przedmiotowa działka znajduje się w konturze o symbolu 39R,ZN - tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej, śródpolnej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 528 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem  złotych).

Wadium w wysokości  53 zł   (słownie: pięćdziesiąt trzy złote).

5) działka ozn. nr geod: 32889/14 o  pow. 1,9645  ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Wojska Polskiego, Obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,9645 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  393 zł  (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote).    

Wadium w wysokości  39 zł     (słownie: trzydzieści dziewięć złotych).

6) część działki ozn. nr geod: 22519 o pow. 0,0300 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul.Szwajcaria, Obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0300 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do  korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 6 zł  (słownie: sześć złotych).

Wadium w wysokości   1 zł   (słownie: jeden złotych).

7) część działki ozn. nr geod: 32835 o pow. 4,9700 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul.Dubowo I, Obręb nr 8, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o pow. 4,9700 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 994 zł  (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote).

Wadium w wysokości   99 zł   (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

8) działki ozn. nr geod: 30180/1, 30180/2, 30181/1, 30181/2, 30182/1, 30182/2 o łącznej powierzchni 5,0155 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Krzywólka, Obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,5788 ha, grunty orne klasy VI o pow. 4,4367 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1003 zł  (słownie: jeden tysiąc trzy złote).

Wadium w wysokości   100 zł   (słownie: sto złotych).

9) działki ozn. nr geod: 30183/1, 30183/2, 30184/1, 30184/2, 30185/5 o łącznej powierzchni 5,9530 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.23 Października i ul.Sikorskiego, Obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 1,5917 ha, grunty orne klasy VI o pow. 4,3613 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego  1 191zł  (słownie:jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden  złotych).

Wadium w wysokości   119 zł   (słownie: sto dziewiętnaście złotych).

10) działki ozn. nr geod: 30237, 30238 o łącznej powierzchni 3,9104  ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Krasickiego, Obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 3,9104 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowe działki położone sa w konturze o symbolu 25dR-ZL - tereny rolnicze ze wskazaniem do zadrzewienia i zalesienia, 3KD-Z - droga dojazdowa zbiorcza.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  782 zł  (słownie: siedemset osiemdziesiat dwa złote).

Wadium w wysokości   78 zł   (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych).

11) część działki ozn. nr geod: 30109 o pow. 1,1700 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul.Krzywólka, Obręb nr 3, sklasyfikowanej jako lasy na gruntach klasy IV o pow. 1,1700 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25cR-ZL - tereny rolnicze ze wskazaniem do zadrzewienia i zalesienia, 2aKD-Z - droga dojazdowa zbiorcza.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  234 zł  (słownie:dwieście trzydzieści cztery złote).

Wadium w wysokości  23 zł   (słownie: dwadzieścia trzy złote).

12) działki ozn. nr geod: 30232, 30233, częśc 30109 o łącznej powierzchni 4,1018 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Krasickiego i ul.Krzywólka, Obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 3,7988 ha, lasy na gruntach klasy IV o pow. 0,3030 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej.Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowe działki położona jest w konturze o symbolu 25cR-ZL - tereny rolnicze ze wskazaniem do zadrzewienia i zalesienia, 2aKD-Z - droga dojazdowa zbiorcza.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 820 zł  (słownie: osiemset dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości   82  zł   (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).

13) część działki ozn. nr geod: 30109 o pow. 0,5300 ha,   niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul.Krzywólka, Obręb nr 3, sklasyfikowanej jako lasy na gruntach klasy IV o pow. 0,5300 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej.Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25bR-ZL - tereny rolnicze ze wskazaniem do zadrzewienia i zalesienia.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  106 zł  (słownie: sto sześć złotych).

Wadium w wysokości  11 zł   (słownie:  jedenaście złotych).

14) część działki ozn. nr geod: 30109 o pow. 0,3900 ha, niezbudowanej, położonej w Suwałkach przy ul.Krzywólka, Obręb nr 3, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,3900 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25cR-ZL - tereny rolnicze ze wskazaniem do zadrzewienia i zalesienia.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 78 zł  (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych).

Wadium w wysokości  8 zł   (słownie: osiem złotych).

15) części działki ozn. nr geod: 30109 o  pow. 1,1500 ha, niezabudowanej, płożonej w  Suwałkach przy ul.Krzywólka, Obręb nr 3, sklasyfikowanej jako lasy na gruntach klasy IV o pow. 0,9032 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2468 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat. tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej.Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25bR-ZL - tereny rolnicze ze wskazaniem do zadrzewienia i zalesienia.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości   23 zł   (słownie: dwadzieścia trzy złote).

Przetarg  odbędzie się  w  dniu 30 października  2014 r.   o godz. 11 00   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  26.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 27 października 2014 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-09-29

Data modyfikacji: 2014-09-29

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-09-29