Ogłoszenie z dnia 2014-09-22 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2014-09-22
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetArgu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własnośĆ  Miasta Suwałki.

1) działki ozn. nr geod: 20772, 20773, 20774, 20775, 20755, 20756 o łącznej powierzchni 1,4527 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Krzywólka, Obręb nr 2, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,3465 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,1062 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 290 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości  29 zł   (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych).

2) działka ozn. nr geod: 22617 o  pow. 2,7914  ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Czarnoziem, Obręb nr 4, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,3229 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,8844 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,5841 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka znajduje się w konturze o symbolu 40R,ZN – tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  558 zł  (słownie:  pięćset pięćdziesiąt osiem złotych).

Wadium w wysokości  56   zł  ( słownie: pięćdziesiąt sześć złotych).

3) działki ozn. nr geod: 20446/1, 20446/2, 20448, 20872, 20873, 22579, 22580 o łącznej powierzchni 7,2139 ha, niezabudowanę, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria i ul.Pułaskiego, Obręb nr 4, sklasyfikowane jako lasy na gruntach klasy V o pow. 0,1861 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2383 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,0379 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,9858 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 1,7509 ha, nieużytki o pow. 0,0149 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, działki ozn. nr geod: 22579, 22580 znajdują się w konturze o symbolu 39R,ZN - tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej.Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2009 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego nr 95 z dnia 24 kwietnia 2009 r., poz.1046 działki ozn. nr geod: 20872 i 20873 położone są w konturze o symbolu 10R/KD - tereny rolnicze z alternatywną lokalizacją drogi ekspresowej. Dla pozostałych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1 433 zł  (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści trzy złote).

Wadium w wysokości  143 zł     (słownie: sto czterdzieści trzy złote).

4) działki ozn. nr geod: 22597 i 22588/2 o łącznej  powierzchni 1,8051 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, przy ul. Czarnoziem i ul. Gen.K.Pułaskiego, Obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 1,8051 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz.2603, działka ozn. nr geod: 22597 znajduje się w konturze o symbolu 39R,ZN - tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej, śródpolnej, działka ozn. nr geod: 22588/2 znajduje się w konturze o symbolu 39R,ZN - tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej, 2KD - tereny komunikacji publicznej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 361 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden  złotych).

Wadium w wysokości  36 zł   (słownie: trzydzieści sześć złotych).

5) część działki ozn. nr geod: 22761 o  pow. 2,8992  ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul.Czarnoziem, Obręb nr 4, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 1,0933 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0421 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,3435 ha, lasy na gruntach klasy V o pow. 0,3869 ha, lasy na gruntach klasy VI o pow. 0,0247 ha, rowy o pow. 0,0087 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  580 zł  (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych).    

Wadium w wysokości  58 zł     (słownie: pięćdziesiąt osiem  złotych).

6) działka ozn. nr geod: 30234 i część działki ozn. nr geod: 30129/6 o łącznej powierzchni 2,9200  ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Krasickiego i ul.Krzywólka, Obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 2,9200 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do  korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowana w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280, przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 26ZU-UT – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług turystycznych i sportowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 584 zł  (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery złote).

Wadium w wysokości   58 zł   (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych).

7) działka ozn. nr geod: 30207 o pow. 1,5493 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Krasickiego, Obręb nr 3, sklasyfikowana jako łąki na gruntach klasy VI o pow. 0,0131 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,5087 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,0275 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 310 zł  (słownie: trzysta dziesięć złotych).

Wadium w wysokości   31 zł   (słownie: trzydzieści jeden złotych).

8) działki ozn. nr geod: 34129, 34131, 33983, 33990 o łącznej powierzchni 3,0734 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 2,9091 ha, lasy na gruntach klasy VI o pow. 0,0246 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,1144 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0110 ha, nieużytki 0,0143 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  Miasta Suwałk obejmujący złoża kruszywa „Sobolewo A” - pole II i „Sobolewo C” zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/349/2001 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2001 r., ogłoszoną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2001 r., nr 16, poz. 280, działki ozn. nr geod: 33983 i 33990 położone są w konturze o symbolu 2RP/PE - w zakresie przeznaczenia podstawowego: funkcja rolniczo-produkcyjna, w zakresie przeznaczenia tymczasowego: teren eksploatacji kryszywa naturalnego. Dla pozostałych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  615 zł  (słownie: sześćset piętnaście złotych).

Wadium w wysokości   62 zł   (słownie: sześćdziesiąt dwa złote).

9) działka ozn. nr geod: 22603 o pow. 1,7947 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Czarnoziem, Obręb nr 4, sklasyfikowana jako pastwiska ttrwałe na gruntach klasy V o pow. 0,5414 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0056 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,2477 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego  359 zł  (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Wadium w wysokości   36 zł   (słownie: trzydzieści sześć złotych).

10) działka ozn. nr geod: 22604 o pow. 1,9543 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Czarnoziem, Obręb nr 4, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2026 ha, nieużytki o pow. 1,7157 ha, rowy o pow. 0,0360 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  391 zł  (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden  złotych).

Wadium w wysokości   39 zł   (słownie: trzydzieści dziewięć złotych).

11) działka ozn. nr geod: 22560 o pow. 4,2598 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Szwajcaria, Obręb nr 4, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4747 ha, nieużytki o pow. 0,4952 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2624 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,5711 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,0915 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,3488 ha, rowy o pow. 0,0161 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  852 zł  (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa złote).

Wadium w wysokości  85 zł   (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych).

12) część działki ozn. nr geod: 31205 o pow. 1,4000 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul.Bakałarzewskiej, Obręb nr 3, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 1,1400 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 280 zł  (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości   28 zł   (słownie: dwadzieścia osiem złotych).

13) działka ozn. nr geod: 34109 o pow. 1,0649 ha,   niezabudowana, położona w Suwałkach, Obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe n agruntach klasy V o pow. 1,0649 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  213 zł  (słownie: dwieście trzynaście złote).

Wadium w wysokości  21 zł   (słownie: dwadzieścia jeden złotych).

14) działka ozn. nr geod: 34126 o pow. 1,0857 ha, niezbudowana, położona w Suwałkach, Obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1, 0857 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 217 zł  (słownie: dwieście siedemnaście złotych).

Wadium w wysokości  22 zł   (słownie: dwadzieścia dwa złote).

15) działki ozn. nr geod: 34004, 34005, 33837, 33839 o łącznej powierzchni 2,7333 ha, niezabudowane, płożone w  Suwałkach, Obręb nr 6 i 9, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0239 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,3892 ha, nieużytki o pow. 0,2449 ha, rowy o pow. 0,0753 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat. tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla  przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  547 zł  (słownie: pięćset czterdzieści siedem złotych).

Wadium w wysokości   55  zł   (słownie:  pięćdziesiąt pięć złotych).

 

Przetarg  odbędzie się  w  dniu 23 października  2014 r.   o godz. 11 00   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  26.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 20 października 2014 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
     

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-09-22

Data modyfikacji: 2014-09-22

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-09-22