Ogłoszenie z dnia 2014-09-15 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2014-09-15
Podmiot ogłaszający Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetArgu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki.

  1. działka ozn. nr geod: 33437 o pow. 0,6155 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, Obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,3858 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,2297 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utrata, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 02 sierpnia 2013 r., poz. 3143, przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 28MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 30MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 5 KD - tereny dróg publicznych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 123 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote).

Wadium w wysokości 12 zł (słownie: dwanaście złotych).

  1. działka ozn. nr geod: 33452/2 o pow. 1,0549 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Sportowej, Obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,0549 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utratą, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 02 sierpnia 2013 r., poz. 3143, przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 14ZP- tereny zieleni urządzonej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 211 zł (słownie:  dwieście jedenaście złotych).

Wadium w wysokości 21 zł ( słownie: dwadzieścia jeden złotych).

  1. działka ozn. nr geod: 30362/5 o pow. 3,4506 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Kołłątaja, Obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 3,4506 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ogrodowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lutego 2003 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego nr 33, poz. 757 z 01.04.2013 r., przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 1RP – tereny upraw polowych. Na terenie oznaczonym symbolem 1RP dopuszcza się budowę nowych ujęć wody podziemnej służących rozbudowie ujęcia miejskiego i urządzeń infrastruktury technicznej obsługujących te ujęcia.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 690 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 69 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych).

4) działki ozn. nr geod: 31198, 31199, 31244 łącznej powierzchni 8,7023 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, przy ul. 23 Października, Obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,4386 ha, grunty orne klasy VI o pow. 8,2443 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0194 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 740 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości 174 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery złote).

5) część działek ozn. nr geod: 30348, 30129/6 o łącznej powierzchni 2,2600 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Kołłątaja i ul. Krzywólka, Obręb nr 3, sklasyfikowanych jako grunty orne klasy VI o pow. 1,2600 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0000 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2103 r., poz. 4280, przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 26ZU-UT, 26aZU-UT- tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług turystycznych i sportowych, 2aKD-Z - droga dojazdowa zbiorcza.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 452 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa złote).

Wadium w wysokości 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych).

6) część działki ozn. nr geod: 31205 o pow. 0,3302 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul.Bakałarzewskiej, Obręb nr 3, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3302 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 66 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych)

Wadium w wysokości 7 zł (słownie: siedem złotych).

7) działka ozn. nr geod: 20740 o pow. 0,6202 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Krzywólka, Obręb nr 2, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,5567ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,0635 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 124 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery złote).

Wadium w wysokości 12 zł (słownie: dwanaście złotych).

8) działka ozn. nr geod: 34115/1 o pow. 1,3500 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, Obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,3500 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 270 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych).

9) działki ozn. nr geod: 24422/2, 24433/2 o łącznej powierzchni 2,2105 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy Sejneńskiej, Obręb nr 10, sklasyfikowane jako pastwiska ttrwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0480 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4360 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,5621 ha, nieużytki o pow. 0,1644 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 442 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa złote).

Wadium w wysokości 44 zł (słownie: czterdzieści cztery złote).

10) działki ozn. nr geod: 33972/1, 33972/2, 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 11,9590 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 9, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,6776 ha, grunty orne klasy VI o pow. 8,8069 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,1533 ha, nieużytki o pow. 1,2262 ha, wody o pow. 0,0950 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Suwałk obejmujący złoża kruszywa położone na terenie górniczym „Sobolewo B” w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2002 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego nr 36 z 2002 r., przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 2RP/PE - rezerwa terenu na potrzeby zakładu górniczego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 392 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

Wadium w wysokości 239 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych).

11) część działki ozn. nr geod: 33771 o pow. 1,4872 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, Obręb nr 9, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4872 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 297 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).

12) działki ozn. nr geod: 20465, 20467, 20566 i część 20478 o łącznej powierzchni 3,8375ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Szwajcaria, Obręb nr 1, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4761 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,6843 ha, grunty orne klasy VI o pow. 2,4713 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1842 ha, nieużytki o pow. 0,0216 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2009 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego nr 95 z dnia 24 kwietnia 2009 r., poz. 1046, działka ozn. nr geod: 20566 położona jest w konturze o symbolu 16R/UE - teren rolniczy, proponowany do objęcia ochroną jako użytek ekologiczny. Dla pozostałych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 768 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem złotych).

Wadium w wysokości 77 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych).

13) działki ozn. nr geod: 20039, 20050, 20059, 20587 o łącznej powierzchni 1,3858 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Studzieniczne i ul.Szwajcaria, Obręb nr 1, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,8764 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1291 ha, lasy na gruntach klasy V o pow. 0,3803 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 277 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych).

Wadium w wysokości 28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych).

14) część działki ozn. nr geod: 22519 o pow. 0,0300 ha, niezbudowanej, położonej w Suwałkach przy ul.Szwajcaria, Obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0300 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 6 zł (słownie: sześć złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złotych).

15) część działki ozn. nr geod: 30109 o pow. 1,4911 ha, niezabudowanej, płożonej w Suwałkach przy ul.Krzywólka, Obręb nr 3, sklasyfikowanej jako lasy na gruntach klasy IV o pow. 1,4911 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280, przedmiotowa działka znajduje się w konturze o symbolu 25bR-ZL – tereny rolnicze ze wskazaniem do zalesienia i zadrzewienia.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 298 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych).

Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).

16) część działki ozn. nr geod: 32826 o pow. 0,9500 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, Obręb nr 8, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o pow. 0,9500 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiazany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 190 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 19 zł (słownie: dziewiętnaście złotych).


 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 13 października 2014 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

 

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

Udostępniający: Radosław Wysocki - Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2014-09-15

Data modyfikacji: 2014-09-15

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2014-09-15