Ogłoszenie z dnia 2014-06-30 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

Data 2014-06-30
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

  1. działki ozn. nr geod: 32935, cz. 33950, cz. 33951, 33952, 33953, 33954, 33955, 33956, 33957, 33958, 33959, 33961, 33962, 33963, 33964, 33965, 33966, 33968, cz. 32934/14 o łącznej powierzchni 50 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Stanisława Staniszewskiego, Obręb nr 8 i 9, stanowiące zbiornik wodny po wyrobisku żwiru wraz z linią brzegową, są sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,2767 ha, grunty orne klasy VI o pow. 7,2539 ha, użytki kopalne o pow. 7,0611 ha, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi o pow. 33,7775 ha, nieużytki o pow. 1,6308 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym, prawa wodnego, ochronie gruntów, przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ochrony przyrody i będzie używał przedmiotu dzierżawy stosownie do ograniczeń wynikających z tych przepisów. Działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Część działek ozn. nr geod: 32934/14, 32935, 33950, 33951, 33952, 33954, 33955, 33956, 33957, 33958, 33959, 33961, 33962, 33963, 33964, 33968 objęta jest decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AGP-II-7331-190/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. polegającej na zagospodarowaniu terenu w rejonie zbiornika wodnego Sobolewo.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 712,20 zł (słownie: siedemset dwanaście złotych dwadzieścia groszy).

Wadium w wysokości  71 zł   (słownie: siedemdziesiąt jeden złotych).

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki.

  1. działka ozn. nr geod: 33969 o pow. 1,1862 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, przy ul.Stanisława Staniszewskiego, Obręb nr 9, stanowiąca w części zbiornik wodny po wyrobisku żwiru wraz z linią brzegową,  sklasyfikowana jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi o pow. 0,3874 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,7988 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym, prawa wodnego, ochronie gruntów, przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ochrony przyrody i będzie używał przedmiotu dzierżawy  stosownie do ograniczeń wynikających z tych przepisów. Działka położona jest  na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotwa działka objęta jest decyzją  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego znak AGP-II-7331-190/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. polegającej na zagospodarowaniu terenu w rejonie  zbiornika wodnego  Sobolewo.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  16,90 zł    (słownie:szesnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).

    Wadium w wysokości  2 zł   (słownie: dwa złote).

 

Przetarg  odbędzie się  w  dniu  31 lipca 2014 r.   o godz. 1200   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem     umowy  dzierżawy  -  do  wglądu  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Suwałkach    przy  ul. A.Mickiewicza 1,  pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. nieruchomości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia   28 lipca 2014 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo  w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego noatrialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
     

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-06-30

Data modyfikacji: 2014-06-30

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-06-30