Ogłoszenie z dnia 2014-05-07 - Przetarg nr 4/GR/2014 - Gorzowska

Data 2014-05-07
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 4/GR/2014 - Gorzowska

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działką o numerze geodezyjnym 35236/4 o powierzchni 0,2021 ha, położona w Suwałkach przy ul. Gorzowskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Termin rozpoczęcia budowy: 3 lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne 2 lata. Na działce znajdują się dwa budynki gospodarcze murowane, szopy drewniane, ogrodzenie i brama z prętów metalowych. Budowle te podlegać będą rozbiórce na wniosek i koszt inwestora. 

Cena wywoławcza: 202 000 (słownie: dwieście dwa tysiące złotych).

Wadium: 20 200 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście złotych).

2. oznaczona działką o numerze geodezyjnym 35236/6 o powierzchni 0,0657 ha, położona w Suwałkach przy ul. Gorzowskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Termin rozpoczęcia budowy: 3 lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne 2 lata. 

Cena wywoławcza: 74 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).

Wadium: 7 400 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).

3. oznaczona działką o numerze geodezyjnym 35236/8 o powierzchni 0,0660 ha, położona w Suwałkach przy ul. Gorzowskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Termin rozpoczęcia budowy: 3 lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne 2 lata.

Cena wywoławcza: 75 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

4. oznaczona działkami o numerach geodezyjnych 35236/10, 34598/4, 34598/6 o łącznej powierzchni 0,1009 ha, położona w Suwałkach przy ul. Gorzowskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą    Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Termin rozpoczęcia budowy: 3 lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne 2 lata. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna, w związku z czym nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenie sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na własny koszt dokona jej przełożenia w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Cena wywoławcza: 114 000 zł brutto (słownie: sto czternaście tysięcy złotych).

Wadium: 11 400 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 5 czerwca 2014 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-05-07

Data modyfikacji: 2014-05-07

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-05-07