Ogłoszenie z dnia 2014-04-08 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2014-04-08
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własnośĆ Miasta Suwałki. 

1) działka ozn. nr geod. 33874  o pow. 0,2012 ha, niezabudowana, położona w  Suwałkach - Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako  pastwiska trwałe na  gruntach  klasy VI o pow. 0,0380 ha, nieużytki o pow. 0,1632 ha. Termin  dzierżawy na okres  do 3 lat  tj.  do  30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona  jest  na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena  wywoławcza  rocznego  czynszu  dzierżawnego   wynosi    28 zł    (słownie:   dwadzieścia osiem złotych).

Wadium w wysokości  3 zł    (słownie: trzy złote).

2) działka ozn. nr geod. 34033 o pow. 0,4941 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach - Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3678 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1263 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat  tj.  do  30  września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy  według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 70 zł (słownie: siedemdziesiąt  złotych).

Wadium w wysokości  10 zł    (słownie: dziesięć złotych).

Pierwszy przetarg na ww. działki odbył się 11 października 2013 r. – nikt nie wpłacił wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na ww. działki odbył się 07 lutego 2014 r. – nikt nie wpłacił wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

3) działki ozn. nr geod. 344/2, 344/3, 345/2, 346/2, 347/2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej pow. 6,8300 ha, niezabudowane, położone na terenie Gminy Suwałki, obręb Poddubówek, są sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,5800 ha, grunty orne klasy IVa o pow. 0,1000 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,4100 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2000 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,8400 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1400 ha, nieużytki o pow. 1,5600 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 roku ( opublikowana w Dz.Urz.Woj.Podlaskiego nr 109, poz.1609 z dnia 25.05.2010 r.) działki ozn. nr geod. 344/2, 347/2, 348/2, położone w obrębie Poddubówek, znajdują się w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych, działka ozn. nr geod. 344/3 położona jest w konturze o symbolu 13R – tereny upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Pozostałe działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki te położone są również w obszarze spełniającym rolę odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  960 zł (słownie:  dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości  100 zł    (słownie: sto złotych).

Pierwszy przetarg na ww. działki odbył się 06 grudnia 2013 r. – nikt nie wpłacił wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na ww. działki odbył się 21 lutego 2014 r. – 1 osoba wpłaciła wadium i nie przystąpiła do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg  odbędzie się  w  dniu   09 maja 2014 r.   o godz. 1200   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  06 maja 2014 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
     

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-04-08

Data modyfikacji: 2014-04-08

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-04-08