Ogłoszenie z dnia 2014-03-17 - Przetarg nr 3/GR/2014 - Muzyczna

Data 2014-03-17
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 3/GR/2014 - Muzyczna

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych 11508/8 i 11509/4 o łącznej powierzchni 0,1204 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Muzycznej, posiadającej urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00037255/3 i SU1S/00037256/0. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr LIII/496/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27.10.2010 roku. Dojazd do nieruchomości przewidziany jest przez teren oznaczony w planie symbolem 2KD/KP. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej, zatem wszelkie inwestycje wymagać będą uzgodnienia z konserwatorem zabytków.  Termin rozpoczęcia budowy: 3 lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne 2 lata. Na działkach zlokalizowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Na ww. nieruchomości zlokalizowane są drzewa liściaste i w przypadku kolidowania tych drzew z nową inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich usunięcia i pokrycia ewentualnych kosztów z tym związanych.  

Cena wywoławcza: 452 000 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium: 45 200 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2014 roku o godz. 1100   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 15 maja 2014 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.  Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-03-17

Data modyfikacji: 2014-03-17

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-03-17