Ogłoszenie z dnia 2014-03-04 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2014-03-04
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki.

1) działka ozn. nr geod. 31235 o pow. 2,5993 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. 23Października, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 520 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych).

     Wadium w wysokości  50 zł  (słownie: pięćdziesiąt złotych).

2) część działki ozn. nr geod. 34105 o pow. 1,6638  ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach -  Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowanej jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,4246 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3228 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,9164 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 330 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych).

     Wadium w wysokości  30   zł  (słownie: trzydzieści złotych).

3) część działek ozn. nr geod. 32835 i 32836 o łącznej pow. 3,5300 ha, niezabudowanych, położonych w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowanych jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3760 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,9956 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,1584 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 710 zł  (słownie: siedemset dziesięć złotych).

Wadium w wysokości  70 zł     (słownie: siedemdziesiąt złotych).

4) działka ozn. nr geod. 22723 o pow. 2,5495 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach,   przy ul. Wyszyńskiego, obręb nr 4, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4687 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,1673 ha, grunty orna klasy IVb o pow. 0,4663 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,4472 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 510 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych).

Wadium w wysokości 50 zł   (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowej stanowiącej  własność  Skarbu państwa.

1) działka ozn. nr geod. 32803/2  o pow. 3,5493 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 2,8865 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,6462 ha, nieużytki o pow. 0,0166 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 710 zł  (słownie: siedemset dziesięć złotych).     

Wadium w wysokości  70 zł     (słownie: siedemdziesiąt złotych).

 

Przetarg  odbędzie się  w  dniu  04 kwietnia 2014 r.   o godz. 12 00   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 01 kwietnia 2014 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-03-04

Data modyfikacji: 2014-03-04

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-03-04