Ogłoszenie z dnia 2013-12-11 - Przetarg nr 18/GR/2013 - Poznańska

Data 2013-12-11
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 18/GR/2013 - Poznańska

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona numerem 35236/13 o powierzchni 0,1950 ha, położona w Suwałkach przy ul. Poznańskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Projektowane obiekty (kompleks szeregówek) w granicach przedmiotowej działki powinny być spójne co do form architektonicznych i zastosowanych materiałów stanowiąc jednolity kompleks zabudowy. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 roku. Termin rozpoczęcia budowy: 3 lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne 2 lata.

Cena wywoławcza: 215 000 zł brutto (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych).

Wadium: 21 500 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych).

2. oznaczona numerem 35236/15 o powierzchni 0,2885 ha, położona w Suwałkach przy ul. Poznańskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Projektowane obiekty (kompleks szeregówek) w granicach przedmiotowej działki powinny być spójne co do form architektonicznych i zastosowanych materiałów stanowiąc jednolity kompleks zabudowy. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 rokuTermin rozpoczęcia budowy: 3 lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne 2 lata.

Cena wywoławcza: 320 000 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium: 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2014 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 16 stycznia 2014 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-12-11

Data modyfikacji: 2013-12-11

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-12-11