Ogłoszenie z dnia 2013-11-04 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2013-11-04
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własnośĆ Miasta Suwałki.

1) działki ozn. nr geod. 344/2, 344/3, 345/2, 346/2, 347/2, 348/2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,8300 ha, niezabudowane, położone na terenie Gminy  Suwałki, obręb  Poddubówek, są sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,5800 ha, grunty orne klasy IVa o pow. 0,1000 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,4100 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2000 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,8400 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1400 ha, nieużytki 1,5600 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 roku (opublikowana w Dz.U.Woj.Podlaskiego nr 109, poz. 1609 z dnia 25.05.2010 r.) działki ozn. nr geod. 344/2, 347/2, 348/2, położone w obrębie Poddubówek, znajdują się w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych, działka ozn. nr geod. 344/3 położona jest w konturze o symbolu 13R – tereny upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Pozostałe działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  Działki te położone są również w obszarze spełniającym rolę odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 370  zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości  140 zł  ( słownie: sto czterdzieści złotych).

2) działki ozn. nr geod. 5/4, 6/2, 7/2, 8, 10, 11/2, 12/2, 13/2, 33, 34, 35, 36, 37/2, 39/2 o łącznej powierzchni 1,4300 ha, niezabudowane, położone na terenie Gminy Suwałki,  obręb Dubowo Drugie, są sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,5300 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,5100 ha, nieużytki o pow. 0,3900 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w obszarze spełniającym rolę odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 290 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości  30  zł  ( słownie: trzydzieści złotych).

 

Przetarg  odbędzie się  w  dniu    06 grudnia    2013 r.   o godz. 1200   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy  -  do  wglądu  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Suwałkach  przy  ul. A.Mickiewicza 1,  pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. nieruchomości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  03 grudnia 2013 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego noatrialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-11-04

Data modyfikacji: 2013-11-04

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-11-04