Ogłoszenie z dnia 2013-09-19 - Przetarg nr 15/GR/2013 - Konopnickiej

Data 2013-09-19
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 15/GR/2013 - Konopnickiej

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, składającej się z działek nr 11193/7 i 11193/11 o łącznej powierzchni 0,0046 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Konopnickiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00004970/1. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowym (zabudowa szeregowa) o powierzchni użytkowej 36 m2. Budynek jest parterowy, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, kryty blachą, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Nakłady poniesione na budynek nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych). Nieruchomość przeznaczona jest na cele pierzejowej zabudowy usługowo – mieszkaniowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/269/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2008 roku.

Cena wywoławcza: 56 000 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Wadium: 5 600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2013 roku o godz. 1200   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 24 października 2013 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-09-19

Data modyfikacji: 2013-09-19

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-09-19