Ogłoszenie z dnia 2013-09-03 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2013-09-03
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących własność  Miasta Suwałki.

1) działka ozn. nr geod. 32821 o pow. 2,2427 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach – Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,7751 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4676 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości  50 zł  ( słownie: pięćdziesiąt złotych).

2) część działek ozn. nr geod. 32835 i 32836 o łącznej pow. 3,4834 ha, niezabudowanych, położonych w Suwałkach -  Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowanych jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,1742 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4820 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,8273 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych).

Wadium w wysokości  70  zł  ( słownie: siedemdziesiąt  złotych).

3) działka ozn. nr geod. 20744 o pow. 0,3461 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach - Krzywólka, obręb nr 2, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3461 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 70 zł  (słownie: siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości  10 zł (słownie: dziesięć złotych).

4) działka ozn. nr geod. 24821 o pow. 2,7383 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, przy ul.Północnej, obręb nr 10, sklasyfikowana jako lasy na gruntach klasy VI o pow. 0,4189 ha, nieużytki o pow. 0,1343 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,9110 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2741 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).

5) działki ozn. nr geod. 31257, 31259, 31262 o łącznej pow. 5,2580 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Bakałarzewskiej, obręb nr 3,sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 5,2580 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 050 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości  100 zł (słownie: sto złotych).

6) działka ozn. nr geod. 31190 o pow. 3,5091 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, przy ul. 23 Października, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 3,5091 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych).

Wadium w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).

7) działka ozn. nr geod. 31946 o pow. 7,1838 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach – Zastawie, obręb nr 7, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,7117 ha, grunty orne klasy VI o pow. 6,4721 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat. tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 440 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości 140 zł  (słownie: sto czterdzieści złotych).

8) działki ozn. nr geod. 22561, 22558, 22562 i część 22614 o łącznej pow. 7,9108 ha, położone w Suwałkach-Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowane jako nieużytki o pow. 0,1822 ha, lasy o pow. 0,0007 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,8164 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,4304 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,9411 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2787 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,2613 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r. (opublikowana w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 18.09.2012 r., poz. 2603) przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 39 R, ZN – tereny rolne, tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 580 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

9) część działki ozn. nr geod. 22614 o pow. 0,3750 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach-Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o pow. 0,3750 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września  2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r. (opublikowana w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 18.09.2012 r., poz. 2603) przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 39 R,ZN – tereny rolne, tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

10) część działki ozn. nr geod. 22519 o pow. 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach-Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  12 zł (słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złotych).

11) część działki ozn. nr geod. 22519 o pow. 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej  w Suwałkach-Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  12 zł (słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złotych).

12) działka ozn. nr geod. 22618 o pow. 3,2388 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach – Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0537 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,1181 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,0670 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).

Przetarg  odbędzie się  w  dniu  04 października  2013 r. o godz. 12 00  w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 01 października  2013 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-09-03

Data modyfikacji: 2013-09-03

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-09-03