Ogłoszenie z dnia 2013-08-21 - Przetarg nr 13/GR/2013 - Noniewicza 42

Data 2013-08-21
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 13/GR/2013 - Noniewicza 42

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 11554 o powierzchni 0,1798 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Noniewicza 42, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00044462/9. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem o funkcji oświaty, nauki i kultury wpisanym do rejestru zabytków  pod numerem 240, o powierzchni użytkowej 434 m2 oraz dwoma budynkami: o funkcji oświaty, nauki i kultury oraz handlowo-usługowej o łącznej powierzchni użytkowej 497,10 m2. Wszelkie inwestycje na nieruchomości podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Obowiązuje pełna ochrona konserwatorska dotycząca ścian budynku zabytkowego. Nienaruszalna jest jego bryła, podział i architektoniczny sposób opracowania elewacji. Dopuszczalna jest zmiana funkcji parteru budynku na cele usługowe, jednak bez wprowadzania zmian w elewacjach, z dostępem do usługi przez istniejące otwory drzwiowe. Umieszczanie reklam i szyldów na budynku zabytkowym wymaga pozwolenia konserwatorskiego. Nieruchomość przeznaczona jest na cele usługowo - handlowe z zakresu usług nieuciążliwych dla mieszkalnictwa. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji i modernizacji. Na nieruchomości zlokalizowane są również sieci energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe i telekomunikacyje. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 1 990 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Udział procentowy wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 46,60% i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży.

Wadium : 199 000 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Poprzednie przetargi przeprowadzone w dniach 07 czerwca i 19 sierpnia 2013 roku zakończyły się wynikiem negatywnym (nie wpłynęło wadium).

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października  2013 roku o godz. 1100   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 24 października 2013 roku. W tym dniu kwota wadium winna być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-08-21

Data modyfikacji: 2013-08-21

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-08-21