Ogłoszenie z dnia 2013-05-10 - Przetarg nr 9/GR/2013 - Chłodna

Data 2013-05-10
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 9/GR/2013 - Chłodna

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk

oznaczonej nr. geod. 12377 o powierzchni 0,0202 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Chłodnej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00020234/8. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy usługowej. Nabywca zobowiązany będzie do zakończenia budowy w terminie 5 lat licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego zawierającego umowę sprzedaży, przy czym pod pojęciem zakończenia budowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia budowy, nabywca zobowiązany będzie naprawić szkodę wynikającą z nie wykonania lub nienależytego wykonania powyższego zobowiązania przez zapłatę kary umownej w wysokości 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) w terminie 1-go miesiąca licząc od daty przekroczenia terminu. Zapłata kary zostanie zabezpieczona przez ustanowienie na nieruchomości hipoteki umownej do kwoty 25 000 zł na rzecz Miasta Suwałk. Ponadto, w celu zabezpieczenia wierzytelności Miasta Suwałk, które mogą powstać w wyniku nie zapłacenia kary umownej, nabywca złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 25 000 zł. Wierzyciel będzie mógł wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 7 lat licząc od daty zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 maja 2010 roku. Wszelkie inwestycje na nieruchomości podlegać będą uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Na nieruchomości znajdują się sieci kanalizacyjne i telekomunikacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.

Dojazd do wyżej opisanej nieruchomości możliwy jest od ulicy Noniewicza przez teren parkingu przy byłym hotelu „Suwalszczyzna". Wobec powyższego Prezydent Miasta Suwałk zobowiązuje się:

  • ustanowić odpłatnie na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą nr SU1S/00001198/4, oznaczonej nr. geod. 11036/1, 11034/1 i 11033/1 o łącznej powierzchni 0,0314 ha, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. nr. geod. 12377 objętej księgą wieczystą SU1S/00020234/8, służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez istniejący parking. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi odpłatnie, za jednorazową opłatą w kwocie brutto 4 305 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych);
  • ustanowić odpłatnie na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, objętej księgą wieczystą nr SU1S/00045559/3, oznaczonej nr. geod. 12378 i 11032/3 o łącznej powierzchni 0,1585 ha, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. nr. geod. 12377 objętej księgą wieczystą SU1S/00020234/8, służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez istniejący parking. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi odpłatnie, za jednorazową opłatą w kwocie brutto 11 808 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiem złotych).

Cena wywoławcza: 100 000  (słownie: sto tysięcy złotych). Cena wywoławcza nie obejmuje kosztów związanych z ustanowieniem wyżej opisanych służebności. Koszty te zobowiązany będzie ponieść nabywca przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. 

Wadium: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 roku o godz. 1200   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach  przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 11 czerwca 2013 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-05-10

Data modyfikacji: 2013-05-10

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-05-10