Ogłoszenie z dnia 2013-05-07 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze - Suwałki-Dubowo

Data 2013-05-07
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze - Suwałki-Dubowo

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własnośc  Skarbu Państwa.

1) działka ozn. nr geod. 32799/9 pow. 3,3697 ha , niezabudowana, położona w Suwałkach – Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 1,4776 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0850 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,7591 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,0480 ha..  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  670 zł (słownie: sześćset  siedemdziesiąt  złotych).

      Wadium w wysokości  70 zł  ( słownie: siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu  07 czerwca  2013 r.   o godz.  1300  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  04 czerwca  2013 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego noatrialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
     

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.                                              

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-05-07

Data modyfikacji: 2013-05-07

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-05-07