Ogłoszenie z dnia 2013-04-23 - Ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2013-04-23
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych  stanowiących  własnośc  Miasta Suwałki.

1) działki ozn. nr geod. 22753 i 22754 o łącznej pow. 1,6297 ha , niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 1,0613 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,2707 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2827 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0150 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 330 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości  30 zł  ( słownie: trzydzieści złotych).

2) działka ozn. nr geod. 22620 o pow. 5,8546 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2577 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1989 ha, nieużytki o pow. 0,2049 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 1,9822 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 3,1083 ha, rowy o pow. 0,1026 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód znajduje się w konturze o symbolu 41 R,ZN - teren rolny, zieleni śródpolnej, lasów i zadrzewień w granicach chronionego krajobrazu, bez prawa zabudowy. 

     Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 170 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych). 

Wadium w wysokości  120 zł  ( słownie: sto dwadzieścia złotych).

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 15 marca 2013 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu   24 maja  2013 r.   o godz.  1200   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  21 maja  2013 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego noatrialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób  reprezentujących podmiot.

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

 

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-04-23

Data modyfikacji: 2013-04-23

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-04-23