Ogłoszenie z dnia 2013-02-18 - Przetarg nr 3/GR/2013 - Północna

Data 2013-02-18
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 3/GR/2013 - Północna

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, składającej się z działek nr 24495/3 i 24498 o łącznej powierzchni 0,1178 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Północnej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00066556/5. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2011 roku. Na działce nr 24495/3 znajduje się sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji i rozbudowy. Na nieruchomości zlokalizowane są również sieci energetyczne, kanalizacyjne i wodociągowe. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania tych sieci z nową inwestycją, nabywca na wniosek i własny koszt dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Cena wywoławcza: 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2013 roku o godz. 1100   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-       wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 19 marca 2013 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

-       złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-       w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu        z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-       w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-       w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                     Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

                     Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 

Udostępniający: Radosław Wysocki - Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-02-19

Data modyfikacji: 2013-03-04

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-02-19