Ogłoszenie z dnia 2013-02-12 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2013-02-12
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własnośc  Miasta  Suwałki.

1) działka ozn. nr geod. 32767 o pow. 1,7948 ha , niezabudowana, położona w Suwałkach-Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych). 

Wadium w wysokości  40 zł   (słownie: czterdzieści złotych).

2) działki ozn. nr geod. 32725 i 32874 o łącznej pow. 2,6061 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach-Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,2120 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,8506 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,5435 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 520 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych). 

Wadium w wysokości  50 zł   (słownie: pięćdziesiąt złotych ).

3) działka ozn. nr geod. 32862/4 o pow. 2,6053 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach-DubowoI, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 2,6053 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 520 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych). 

Wadium w wysokości  50 zł  (słownie: pięćdziesiąt złotych).

4) działki ozn. nr geod. 22753 i 22754 o łącznej pow. 1,6297 ha , niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 1,0613 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,2707 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2827 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0150 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 330 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych). 

Wadium w wysokości  30 zł  ( słownie: trzydzieści złotych).

5) działka ozn. nr geod. 22620 o pow. 5,8546 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2577 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1989 ha, nieużytki o pow. 0,2049 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 1,9822 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 3,1083 ha, rowy o pow. 0,1026 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód znajduje się w konturze o symbolu 41 R,ZN - teren rolny, zieleni śródpolnej, lasów i zadrzewień w granicach chronionego krajobrazu, bez prawa zabudowy. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 170 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych). 

Wadium w wysokości  120 zł  ( słownie: sto dwadzieścia złotych).

6) działka ozn. nr geod. 31304 o pow. 3,1112 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Zastawie, obręb nr 7, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 3,1112 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 620 zł ( słownie: sześćset dwadzieścia złotych). 

Wadium w wysokości  60 zł  ( słownie: sześćdziesiąt  złotych).

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  12 marca  2013 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego noatrialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2013 r. o godz. 1200   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

 

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  •  do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
     

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki  Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

 

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-02-12

Data modyfikacji: 2013-02-12

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-02-12