Ogłoszenie z dnia 2012-10-03 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2012-10-03
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze

 

1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki:

działka ozn. nr geod. 32767 o pow. 1,7948 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach-Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V. Grunt zostanie wydzierżawiony  na cele rolnicze  na okres  do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  360 zł (słownie: trzysta sześćdzieiąt złotych).

Wadium w wysokości  40 zł (słownie: czterdzieści złotych).

część działki ozn. nr geod. 22519 o pow. 0,0350 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb. Grunt zostanie wydzierżawiony na cele rolnicze na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 7,00 zł (słownie: siedem złotych).

Wadium w wysokości  1,00 zł  (słownie: jeden złotych).

działka ozn. nr geod. 32662/10 o pow. 16,6708 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. K.M.Wojczyńskiego, obręb nr 7, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe o pow. 1,1077 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,0027 ha, grunty orne klasy VI o pow. 15,5566 ha, nieużytki o pow. 0,0038 ha. Grunt zostanie wydzierżawiony na cele rolnicze na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r.  Dzierżawca będzie zobowiązany do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed przystąpieniem do korzystania z przedmiotu dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania zgody  z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu  Miejskiego w Suwałkach na wycięcie drzew samosiejek.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  3 340 zł (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości  350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

 

2. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa:

działka ozn. nr geod. 32803/2 o pow. 3,5493 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach-Dubowo I, obręb nr 8,  sklasyfikowana  jako  grunty  orne  klasy V o pow. 2,8865 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,6462 ha, nieużytki o pow. 0,0166 ha. Grunt zostanie wydzierżawiony na cele rolnicze na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 710 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych).

Wadium w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).

działka ozn. nr geod. 32800/2 o pow. 1,2423 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach-Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,0468 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1955 ha. Grunt zostanie wydzierżawiony  na cele rolnicze na okres do 3 lat tj. do 30 września 2015 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości  25 zł  (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  31 października 2012 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego noatrialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, która nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  05 listopada 2012 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Suwałk zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki  Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-10-03

Data modyfikacji: 2012-10-03

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-10-03