Ogłoszenie z dnia 2012-08-17 - Przetarg nr 9/GR/2012 - Kościuszki

Data 2012-08-17
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 9/GR/2012 - Kościuszki

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej numerem 11518/4 o powierzchni 0,0808 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr LIII/496/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27.10.2010 roku. Dojazd do nieruchomości przewidziany jest przez teren oznaczony w planie symbolem 2KD/KP. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej, zatem wszelkie inwestycje wymagać będą uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Termin rozpoczęcia budowy: trzy lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne dwa lata. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji oraz rozbudowy. Na nieruchomości zlokalizowane są również sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania tych sieci z nową inwestycją, nabywca na wniosek i własny koszt dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037257/7.

Cena wywoławcza: 250 000 zł - brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 25 000 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2012 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 18 września 2012 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-08-17

Data modyfikacji: 2012-08-17

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-08-17