Ogłoszenie z dnia 2012-03-16 - Przetarg nr 3/GR/2012 - Andersa

Data 2012-03-16
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 3/GR/2012 - Andersa

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej numerem 21536/7 o powierzchni 0,0895 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Andersa. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy określone zostaną w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora. Termin rozpoczęcia budowy: trzy lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne dwa lata. W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia budowy, nabywca zobowiązany będzie naprawić szkodę wynikającą z nie wykonania lub nienależytego wykonania powyższego zobowiązania przez zapłatę kary umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 1-go miesiąca licząc od daty przekroczenia terminu. Zapłata kary zostanie zabezpieczona przez ustanowienie na nieruchomości hipoteki umownej do kwoty 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na rzecz Miasta Suwałki. Ponadto,  w celu zabezpieczenia wierzytelności Miasta Suwałk, które mogą powstać w wyniku nie zapłacenia kary umownej, nabywca złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji oraz rozbudowy. Na nieruchomości zlokalizowane są również sieci elektroenergetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania tych sieci z nową inwestycją, nabywca na wniosek i własny koszt dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci. W celu zapewnienia właściwej komunikacji nieruchomościom przyległym, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejścia i przejazdu na rzecz właścicieli nieruchomości ozn. nr. 21536/2, 21536/4, 21536/5 oraz 21536/6. Na nieruchomości zlokalizowane są tymczasowe kioski handlowe. Na dzierżawę gruntu pod tymi kioskami zawartych jest 6 umów na czas oznaczony do 31.10.2012 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów najmu. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00035358/1.

Cena wywoławcza: 185 000 zł - brutto (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 18 500 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu  20 kwietnia 2012 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 17 kwietnia 2012 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-03-16

Data modyfikacji: 2012-03-16

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-03-16