Ogłoszenie z dnia 2011-12-02 - Przetarg nr 13/GR/2011 - Jagiełły

Data 2011-12-02
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 13/GR/2011 - Jagiełły

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej numerem 34405/3 o powierzchni 0,7682 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Jagiełły. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy usługowej z parkingiem. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31.10.2007 roku. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne trzy lata.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00016734/2.

Cena wywoławcza: 840 000 zł - brutto (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych).

Wadium: 84 000 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 18 listopada 2011 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  10 lutego 2012 roku o godz. 11:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-  wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 07 lutego 2012 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

-  złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-12-02

Data modyfikacji: 2011-12-02

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-12-02