Ogłoszenie z dnia 2011-09-26 - Przetarg nr 10/GR/2011 - Zielone Kamedulskie (dzierżawa)

Data 2011-09-26
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 10/GR/2011 - Zielone Kamedulskie (dzierżawa)

Prezydent Miasta Suwałk

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

z przeznaczeniem pod eksploatację złoża piasku ze żwirem.

 

1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki, położonej w obrębie Zielone Kamedulskie, gmina Suwałki, składającej się z działek nr 55/31 i 55/32 o łącznej powierzchni 3,2264 ha ( w opisie użytków jako grunty orne RVI ).

2. Grunt ten zostanie wydzierżawiony do dnia 30 czerwca 2014 roku z przeznaczeniem pod eksploatację złoża piasku ze żwirem.

3. Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Cena wywoławcza za cały okres dzierżawy w/w gruntu wraz ze złożem wynosi  300 000 zł  brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) - Czynsz za dzierżawę ustalony w wyniku przetargu zostanie rozłożony na raty w następujący sposób :

- I rata w wysokości 100 000 zł płatna z dniem podpisania umowy (wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty),

- pozostała należność wylicytowana w drodze przetargu zostanie rozłożona na raty roczne płatne do dnia 30 czerwca każdego roku.

5. Przed przetargiem należy zapoznać się z Dokumentacją geologiczną złoża piasku ze żwirem Zielone Kamedulskie 3, która jest własnością Przedsiębiorstwa Górniczego KRUSZYWA SUWAŁKI, Projektem zagospodarowania wyrobiska oraz projektem Umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 pokój 141.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

- wpłacenie wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 25 października 2011 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,

- złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu, projektem Umowy dzierżawy oraz Projektem zagospodarowania wyrobiska;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

9. W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet kwoty czynszu dzierżawnego.

10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

11. Istotne warunki dzierżawy:

- teren będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony do dnia 30 czerwca 2014 roku z przeznaczeniem pod eksploatację złoża piasku ze żwirem,

- czynsz za dzierżawę, który zostanie ustalony w wyniku przetargu dzierżawca będzie zobowiązany uiścić w sposób określony w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia,

- dzierżawca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

- pozostałe warunki dzierżawy zostały określone w projekcie Umowy dzierżawy.

12. Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2011 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Suwałk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

14. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-09-26

Data modyfikacji: 2011-09-26

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-09-26