Ogłoszenie z dnia 2011-07-25 - Przetarg nr 8/GR/2011 - Świerkowa - Papieża Jana Pawła II

Data 2011-07-25
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 8/GR/2011 - Świerkowa - Papieża Jana Pawła II

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości w ha

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz terminy jej zagospodarowania

Cena wywoławcza w zł

Wadium z zł

Cena nieruchomości i termin jej wpłacenia

1

2

3

4

5

6

7

ul. Świerkowa – Papieża Jana Pawła II

 

SU1S/00026090/8

22849/56

1,5247

funkcje usługowe centrotwórcze z dopuszczeniem funkcji handlowej o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.

Termin rozpoczęcia inwestycji:      

2 lata od dnia zakupu.

Termin zakończenia inwestycji:

kolejne 3 lata

 

3 500 000

+ VAT

 (słownie: trzy  miliony pięćset tysięcy)

350 000

 

(słownie: trzysta pięćdzie-siąt tysięcy)

Cena sprzedaży powiększona o podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

W dniu zawarcia umowy notarialnej kwota musi być uznana na rachunku Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

1. Część jawna przetargu – tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się dnia 10 października 2011 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

2. Warunki przetargu:

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, z napisem „Przetarg ul. Świerkowa – Papieża Jana Pawła II” w Wydziale Geodezji , Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pokój nr 141, w terminie do dnia     05 października 2011 roku do godz. 1530.
 2. Wadium w wysokości 350 000 zł uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie przelewu najpóźniej do dnia 05 października 2011 roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.

3. Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta, numer NIP, aktualny (wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich; w przypadku cudzoziemców ( w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego odpisy dokumentów.
 2. Zgodę właściwych organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.
 3. Datę sporządzenia oferty.
 4. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 5. Informację o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej, statusie prawnym Oferenta oraz zrealizowanych dotychczas przez Oferenta projektach inwestycyjnych.
 6. Informację o przewidywanych źródłach finansowania zakupu nieruchomości, sposobie finansowania przedsięwzięcia wraz z dokumentami uwiarygodniającymi (np. promesą otrzymania kredytu lub referencjami finansowymi).
 7. Oferowaną cenę w złotych wyższą od ceny wywoławczej.
 8. Koncepcję architektoniczną, programowo – przestrzenną zagospodarowania nieruchomości.
 9. Dowód wniesienia wadium.
 10. Oświadczenie Oferenta zawierające zobowiązanie, że zrealizuje zabudowę nieruchomości zgodnie z przedstawioną w ofercie koncepcją architektoniczną oraz w podanych w ogłoszeniu terminach rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

4. Oferta i oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa.

5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

7. Miasto Suwałki zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej lub braku wpłaty ceny sprzedaży Prezydent Miasta Suwałk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.

9. Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XLVIII/541/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 maja 2006 roku.

10. Prezydent Miasta Suwałk ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

11. Poprzedni przetarg przeprowadzony został w dniu 11 lipca 2011 roku.

12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-07-25

Data modyfikacji: 2011-07-25

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-07-25