Ogłoszenie z dnia 2011-07-12 - Przetarg nr 7/GR/2011 - Kościuszki 72 A

Data 2011-07-12
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 7/GR/2011 - Kościuszki 72 A

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 11037/18, 11037/20 i 11037/21 o łącznej powierzchni 0,0979 ha, stanowiącej własność Miasta Suwałki, położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 72A, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028111/6. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami: mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A - 846, o powierzchni użytkowej 280,09 m2, oraz usługowym przeznaczonym do rozbiórki na wniosek i koszt własny inwestora. Cena nieruchomości uwzględnia koszty rozbiórki. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Wszelkie inwestycje na nieruchomości podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość przeznaczona jest na cele usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej powyżej pierwszej kondygnacji. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.05.2010 roku na działkach nr 11037/18 i 11037/20 zaplanowany został dojazd do nieruchomości położonej przy ul. Chłodnej 2 z dopuszczeniem realizacji zabudowy pod i nad przejazdem pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych. W związku z powyższym nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz właścicieli nieruchomości ozn. nr. geod. 11020. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji oraz rozbudowy. Na nieruchomości zlokalizowane są również sieci wodociągowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza : 900 000 (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).

Udział procentowy wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 77,63% i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży.

Wadium : 90 000 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2011 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

                      Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 

-       wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 09 września 2011 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

-       złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

-       w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-       w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-       w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                     Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca

                     Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

 

Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 05 września 2011 roku         

              w godz. od 1000 – 1100.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-07-12

Data modyfikacji: 2011-07-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-07-12