Ogłoszenie z dnia 2011-03-18 - Przetarg nr 3/GR/2011 - Utrata

Data 2011-03-18
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 3/GR/2011 - Utrata

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

oznaczonej nr. geod. 32940/10 o powierzchni 0,9810 ha, niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, położonej w Suwałkach przy ul. Utrata. Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne 3 lata. Na nieruchomości zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna. W przypadku kolidowania tej linii z nową inwestycją, nabywca na wniosek i koszt własny dokona jej przełożenia w uzgodnieniu z właścicielem linii. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041272/9.

Cena wywoławcza: 450 000 brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2011 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215  Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 24 maja 2011 roku.  Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-03-18

Data modyfikacji: 2011-03-18

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-03-18