Ogłoszenie z dnia 2011-01-25 - Przetarg nr 2/GR/2011 - Kościuszki 69

Data 2011-01-25
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 2/GR/2011 - Kościuszki 69

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 11459/5 i 11459/6 o łącznej powierzchni 0,0932 ha oraz udziału wynoszącego 1/3 części w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 11459/4 o powierzchni 0,1216 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 69. Nieruchomość ozn. nr. geod. 11459/5 i 11459/6 zabudowana jest budynkami wpisanymi do rejestru zabytków pod nr A- 837 o powierzchni użytkowej 330 m2 i 947,10 m2, natomiast nieruchomość ozn. nr. geod. 11459/4 jest niezabudowana i stanowi podwórze. Wszelkie inwestycje na wyżej opisanych nieruchomościach podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Nabywca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w terminie 2 lat od nabycia nieruchomości niezbędnych prac konserwatorskich. Na działce ozn. nr. geod. 11459/6 znajduje się przejazd bramowy. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez istniejącą bramę na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. nr. geod. 11459/7 i 11459/10 objętych księgą wieczystą SU1S/00053493/1. Na nieruchomości znajdują się sieci energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe i telekomunikacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/491/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22.02.2006 roku, nieruchomość przeznacza się na cele usługowe. Dopuszcza się uzupełnienie funkcji podstawowej o lokale mieszkaniowe powyżej parteru. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00043238/3.

Dojazd do wyżej opisanych nieruchomości, od ulicy Kościuszki, możliwy jest tylko przez istniejącą bramę wjazdową na działce ozn. nr. geod. 11459/1. Wobec powyższego Prezydent Miasta Suwałk zobowiązuje się ustanowić odpłatnie na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą nr SU1S/00043239/0, oznaczonej nr. geod. 11459/1 o powierzchni 0,0702 ha, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. nr. geod. 11459/4, 11459/5, 11459/6 objętych księgą wieczystą SU1S/00043238/3, służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez istniejącą bramę. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi odpłatnie, za jednorazową opłatą w kwocie brutto 2 440 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych). Plan miejscowy przewiduje również drugi dojazd od zachodniej strony nieruchomości, projektową drogą oznaczoną na planie symbolem 04KD ½. .

Cena wywoławcza: 583 000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym: cena nieruchomości ozn. nr. geod. 11459/5 i 11459/6, zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabytków, wynosi 503 071 i podlegać będzie 50 % obniżce przy sprzedaży, natomiast cena udziału wynoszącego 1/3 części w działce ozn. nr. geod. 11459/4 wynosi 79 929 zł brutto.

Wadium: 58 300  zł. (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych).

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 13 grudnia 2010 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu  28 marca 2011 roku o godz. 1100   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 24 marca 2011 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-01-25

Data modyfikacji: 2011-01-25

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-01-25