Ogłoszenie z dnia 2011-01-25 - Przetarg nr 1/GR/2011 - Moniuszki 1A

Data 2011-01-25
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 1/GR/2011 - Moniuszki 1A

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

oznaczonej nr. geod. 25564 o powierzchni 0,1659 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Moniuszki 1A, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00055690/6. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 124,14 m2. Nieruchomość przeznaczona jest na cele usługowe z zakresu usług nieuciążliwych. Szczegółowe warunki zabudowy określone zostaną w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora. Na nieruchomości zlokalizowane są sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza:  285 000  (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 28 500 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych).

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 26 listopada 2010 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o godz. 1100   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach  przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 lutego 2011 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-01-25

Data modyfikacji: 2011-01-25

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-01-25